Werkwijze

Intake individuele begeleiding
Een eerste contact bestaat in de regel uit een intake. Tijdens de intake onderzoekt de arbeidsfysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder hiervan wordt ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en het voortduren van de klacht.
Direct aansluitend aan de intake zal de arbeidsfysiotherapeut de werknemer informeren over de resultaten van zijn onderzoek en samen met hem/haar nagaan welke preventieve maatregelen het meest geschikt zijn. Van de intake wordt een verslag gemaakt voor de verwijzer, met daarin opgenomen het met de werknemer besproken herstelbegeleidingsadvies.

Individueel begeleidingstraject
Op basis van de uitkomsten uit de intake wordt na overleg met de bedrijfsarts een plan van aanpak geschreven.
Het individueel begeleidingstraject heeft als doel te werken aan het optimaliseren van het herstel of reïntegratie. Tijdens de uitvoering van het begeleidingstraject worden, in overleg met de cliënt en de verwijzer, de vorderingen geëvalueerd en het plan zonodig bijgesteld.

Vastleggen reïntegratieactiviteiten
Alle activiteiten rondom het begeleidingstraject worden zorgvuldig vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is welke activiteiten zijn ondernomen en wat hiervan de resultaten zijn. Hiermee voldoet het begeleidingstraject aan de verplichtingen die vanuit de wetgeving worden gesteld (Wet Verbetering Poortwachter).

Rapportage aan bedrijfsarts
De bedrijfsarts wordt tijdens en na het begeleidingstraject door middel van rapportages volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zodat een optimale afstemming ontstaat tussen de verschillende disciplines en reïntegratieactiviteiten.

Rapportage aan het bedrijf
Het bedrijf en de leidinggevende zal worden ingelicht over de resultaten van het begeleidingstraject. In de rapportages aan het bedrijf staan geen privacy gevoelige gegevens. Indien het bedrijf toch nog vragen blijkt te hebben, kunnen ze zich wenden tot de bedrijfsarts die over de volledige rapportage beschikt.

Resultaten
Fysergo verzorgt op periodieke basis managementinformatie over haar resultaten via haar procesautomatiseringssysteem, hierbij zijn specifieke wensen van klant mogelijk.